Försäkring

Vad gäller försäkringen för

Försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljs bostadshus, d v s villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet taxeringskoder mellan 100-299). Försäkringen gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten, t ex fristående garage och gästhus. Maskinell utrustning omfattas då skadan/felet på utrustningen lett till följdskada i byggnadsdel och då felet är att bedöma som ett s k dolt fel. Enbart skadan/felet på maskinell utrustning där följdskador ej uppkommit omfattas ej av försäkringen. Skäliga och nödvändiga merkostnader ersätts under förutsättning att det dolda felet som har lett till merkostnader omfattas av försäkringen samt att kostnaden för felet överstiger 7 000 kr. Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år innan det datum då köpekontraktet undertecknades.

willis
chubb

Vad gäller försäkringen för

Försäkringen gäller för besiktigat en- eller tvåfamiljs bostadshus, d v s villor, fritidshus samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet taxeringskoder mellan 100-299). Försäkringen gäller även besiktigade bibyggnader till bostadsfastigheten, t ex fristående garage och gästhus. Maskinell utrustning omfattas då skadan/felet på utrustningen lett till följdskada i byggnadsdel och då felet är att bedöma som ett s k dolt fel. Enbart skadan/felet på maskinell utrustning där följdskador ej uppkommit omfattas ej av försäkringen. Skäliga och nödvändiga merkostnader ersätts under förutsättning att det dolda felet som har lett till merkostnader omfattas av försäkringen samt att kostnaden för felet överstiger 7 000 kr. Eldstäder och rökgångar omfattas under förutsättning att besiktning och provtryckning har utförts av behörig fackman senast 1 år innan det datum då köpekontraktet undertecknades.

Vem får köpa försäkringen

Försäkringen får ingås av fysiska personer och dödsbon. Även av försäkringsbolaget godkända juridiska personer kan ingå försäkringsavtal under förutsättning att deras verksamhet inte omfattar endera köp och försäljning av fast egendom, byggnation eller entreprenadverksamhet. Juridiska personer där verksamheten består av förvaltning av fast egendom kan teckna försäkring, dock inte när det gäller juridisk person som har fastighetsförvaltning som huvudverksamhet. Registreringsbevis skall skickas till Willis för godkännande.

Vad krävs för att få teckna försäkringen?

Att en besiktning utförts av en av Chubb godkänd besiktningsman

Att besiktningen vid tidpunkten då intresseanmälan inkommer till Willis ej är äldre än 12 månader

Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till fastigheten.

Hur länge gäller försäkringen

Säljarförsäkringens försäkringsperiod är från dag då köpekontrakt undertecknats till 10 år efter dag för tillträde till fastigheten.

Vad händer när jag betalat försäkringspremien

Försäkringsgivarens ansvar inträder vid Försäkringstidens början under förutsättning att aviserad försäkringspremie inbetalats till Willis enligt gällande betalningsregler. Vid bristande betalning annulleras försäkringen från försäkringstidens början.

Försäkringsbelopp

Valbara försäkringsbelopp:
750 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr

Valt försäkringsbelopp är det maximala belopp som kan utbetalas per försäkringsperiod och skada.
Maximalt försäkringsbelopp på momenten maskinell utrustning samt merkostnader är 10 000 kr under hela försäkringstiden.

Viktiga Undantag

Vissa av byggnadens egenskaper är undantagna såsom bl a installationer av el och VVS. Dessa är undantagna därför att de ej ingår i en överlåtelsebesiktning. För fullständigt försäkringsvillkor, kontakta din mäklare.

Vad händer när köparen ställer ett krav mot dig

Det är du som försäkringstagare som anmäler skadan. Detta skall ske skriftligen till din försäkringsgivare, Chubb Insurance Company of Europe SE. I vissa fall har även din köpare rätt att ställa kravet direkt till försäkringsbolaget. Det behöver dock inte innebära att köparen har reklamerat till rätt part i enlighet med Jordabalken 4:19a.

Premier

För fullständiga försäkringspremier kontakta din mäklare.